Hivos - People Unlimited website

Header image

Onze visie

Hivos gelooft in moedige mensen. Samen met hen strijden we voor gelijkwaardige en inclusieve samenlevingen, en verzetten we ons tegen machtsmisbruik. We werken met activisten, journalisten, ondernemers, kunstenaars en innovatieve organisaties in meer dan veertig landen. Zij hebben de originele ideeën en het lef ze uit te voeren. Wij ondersteunen hen met kennis, contacten, geld en bescherming. Zo komen we samen op voor een vrije, eerlijke en duurzame wereld.

Onze overtuiging

We gaan al meer dan vijftig jaar uit van de kracht van mensen en hun vermogen zélf hun leven vorm te geven. Ongeacht wat zij geloven of hoe zij zichzelf identificeren. De unieke verscheidenheid van mensen is waardevol en moet gekoesterd worden. Want, een leven in vrijheid en waardigheid, met respect voor elkaar en de planeet, leidt tot een groter individueel welzijn en een eerlijke en veerkrachtige samenleving. Tot op de dag van vandaag worden wij door deze overtuiging geïnspireerd en bepaalt het hoe wij naar de wereld kijken.

Humanistische oorsprong

Hivos is in 1968 opgericht vanuit een humanistische overtuiging. Onze naam staat oorspronkelijk dan ook voor: Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking. In het verzuilde Nederland van de jaren zestig, waren onze oprichters ervan overtuigd dat ontwikkelingssamenwerking seculier zou moeten zijn omdat échte samenwerking uitgaat van respect voor álle overtuigingen en alle religies.

Onze waarden

Onze overtuiging vind je terug in onze waarden. Deze waarden vormen de leidraad van ons werk.

 • Ieder mens heeft het recht om in vrijheid en waardigheid te leven, ongeacht seksuele geaardheid, etniciteit, religie of sociaaleconomische positie. Mensen moeten de vrijheid hebben om te geloven wat ze willen en te zijn wie ze zijn, hun mening te uiten en de gevestigde orde uit te dagen en te beïnvloeden.

 • Mensen hebben zowel rechten als plichten en verantwoordelijkheden. Het respecteren van en zorg dragen voor iedereen om ons heen, dichtbij en ver weg, en op een manier leven die anderen en onze planeet niet beschadigt, zou vanzelfsprekend moeten zijn.

 • Mensen moeten zelf keuzes en beslissingen kunnen maken op basis van hun eigen voorkeuren en interesses, ongedacht hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. Ieder mens is uniek en onze diversiteit is iets om te koesteren en te beschermen.

 • Mensen zijn niet hetzelfde, maar we zijn wel gelijkwaardig. We moeten als zodanig behandeld worden en elkaar ook zo behandelen. Gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid moeten tot uiting komen in de manier waarop onze sociale, economische en juridische systemen werken.

 • We hebben maar één planeet. Een met een rijke maar kwetsbare biodiversiteit en enorme maar eindige hulpbronnen. Duurzaam omgaan met de aarde en leven in balans met de natuur is van levensbelang voor huidige en toekomstige generaties. Dit betekent dat we niet alleen onze impact op het milieu moeten verminderen, maar ook actief moeten werken aan herstellen wat al is aangetast. De toekomst van elk levend wezen hangt hiervan af.


   

Waar wij aan werken

Werken aan een rechtvaardige en inclusieve samenleving vereist een lange adem. Hivos is ervan overtuigd dat moedige mensen de sleutel zijn tot het bestrijden van machtsongelijkheid. Hun ideeën en inzet zijn cruciaal bij het realiseren van klimaatrechtvaardigheid, gendergelijkheid, diversiteit en inclusie.

Over de hele wereld zorgen we ervoor dat gemarginaliseerde groepen gehoord worden en een stem krijgen in het debat. Met hen streven we naar structurele verandering. Daarom werken we ook samen met pionierende organisaties, innovatieve bedrijven en bereidwillige overheden. Met hen delen wij een droom waarin economieën duurzaam zijn en samenlevingen openstaan voor iedereen. Om dat voor elkaar te krijgen, richt ons werk zich op drie gebieden.

 • Zonder gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie bestaat er geen vrije en rechtvaardige samenleving. Daarom strijden wij voor gelijke rechten en gelijkwaardige kansen voor alle mensen, ongeacht genderidentiteit- en expressie, geslacht, seksuele oriëntatie, etniciteit, leeftijd, beperkingen, religie of culturele achtergrond.

  Wij vinden dat de stemmen van gemarginaliseerde, gediscrimineerde en uitgesloten groepen gehoord moeten worden en dat hun rechten op alle niveaus worden erkend en gerespecteerd. Daarbij richten we ons in het bijzonder op (jonge) vrouwen en LHBTIQ+-personen.

 • Goed en effectief klimaatbeleid begint bij het betrekken van groepen die onevenredig hard worden getroffen door klimaatverandering. Daarom werken wij samen met vrouwen, jongeren, inheemse groepen, arme stadsbewoners en kleine boeren. We richten ons op het opbouwen van een sterke beweging van maatschappelijke organisaties met een gemeenschappelijke klimaatagenda. We helpen hen met druk uitoefenen op besluitvormers en met het krijgen van brede maatschappelijke steun en financiering voor lokale klimaatoplossingen.

 • Over de hele wereld zien we burgerrechten en vrijheden onder druk staan: verdeeldheid neemt toe, de meest kwetsbaren worden uitgesloten en het vertrouwen in democratische instellingen neemt in rap tempo af. Deze ontwikkelingen worden door de toenemende, ongelijke digitalisering alleen maar versterkt. Gelukkig zien we ook kansen om mensen, organisaties en initiatieven te steunen die tegengas durven geven. Samen met hen bouwen we aan inclusieve en open samenlevingen waarin hun stem telt en wordt gehoord.


   

Hoe we werken

Hivos werkt al meer dan 50 jaar aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld. We gebruiken vijf strategieën om op te komen voor de stemmen en rechten van gemarginaliseerde groepen.

 • Moedige mensen zijn het hart van onze strategie. Zij zijn de progressieve, creatieve koplopers met originele ideeën. Met een flinke dosis lef staan zij aan het begin van verandering. Daarom werken wij met hen en hun organisaties samen. Ook frontrunners die bij innovatieve bedrijven en bereidwillige overheden werken, sluiten zich bij ons aan.

 • Om ervoor te zorgen dat ideeën verder komen, organiseren we samenwerkingsverbanden. Met betrokkenen op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau smeden we coalities die in staat zijn ideeën om te zetten in werkende oplossingen. Die oplossingen verbeteren wij vervolgens door te investeren in kennis en innovatie.

 • Om de oplossingen van frontrunners en coalities tot bloei te laten komen, moet er politieke wil zijn naar hen te luisteren. We zorgen ervoor dat zij in de positie komen om beslissingen te beïnvloeden die effect hebben op hun leven. Daarnaast steunen we hun initiatieven om de bestaande machtsverhoudingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau uit te dagen.

 • Voor blijvende verandering is het cruciaal om de houding van het grote publiek te veranderen. Of het nu gaat om klimaatrechtvaardigheid, gendergelijkheid of diversiteit. Om dit te bereiken moeten wij, samen met onze partners, maatschappelijke leiders en besluitvormers voor ons winnen. Want hoe meer mensen zich uitspreken tegen discriminatie en onze strijd voor inclusiviteit steunen, hoe sterker de positie van bijvoorbeeld de LHBTIQ+-gemeenschap wordt.

 • Lokaal eigenaar- en leiderschap zit in ons DNA én is een essentiële strategie om echte en blijvende verandering te realiseren. We stimuleren lokaal eigenaarschap op alle niveaus: in onze programma's, binnen onze organisatie, en bij donoren en in de ontwikkelingssector. Onze programma’s ontwerpen, implementeren en evalueren we samen met de groepen voor wie ons inzetten en de lokale organisaties met wie we samenwerken.


   

Lees meer over onze overtuigingen en manier van werken in het Strategic Compass 2021 – 2024.

Strategic compass