Hivos - People Unlimited website

Header image

Algemene vragen over Hivos

 • Hivos is in 1968 opgericht vanuit een humanistische overtuiging. Onze naam staat oorspronkelijk dan ook voor: Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking. In het verzuilde Nederland van de jaren zestig, waren onze oprichters ervan overtuigd dat ontwikkelingssamenwerking seculier zou moeten zijn omdat échte samenwerking uitgaat van respect voor álle overtuigingen en alle religies.

 • Hivos gelooft in de kracht van mensen en werkt aan een wereld waarin zij zich kunnen ontplooien en hun vindingrijkheid en creativiteit kunnen inzetten om eerlijke, rechtvaardige en duurzame samenlevingen te bouwen voor zichzelf en toekomstige generaties. Wij zien het als onze missie ervoor te zorgen dat hun stem gehoord wordt en dat zij samen kunnen werken aan sociale verandering en ten strijde kunnen trekken tegen ongelijke machtsverhoudingen en de vernietiging van onze planeet.

  Over de hele wereld zorgen we ervoor dat gemarginaliseerde groepen gehoord worden en een stem krijgen in het debat. Met hen streven we naar structurele verandering en delen we een droom waarin economieën duurzaam zijn en samenlevingen openstaan voor iedereen. Om dat voor elkaar te krijgen, richt ons werk zich op drie gebieden:

  1. Gendergelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie
  2. Klimaatrechtvaardigheid
  3. Burgerrechten en vrijheid van meningsuiting

 • Hivos werkt in ongeveer 40 landen.

  In de jaren ‘80 en ‘90 was Hivos een van de eerste grote Nederlandse organisaties die regionale kantoren openden. We wilden dicht bij onze partners zijn en zo goed mogelijk inspelen op lokale ontwikkelingen. En dat willen we nog steeds. Daarom heeft Hivos regionale hoofdkantoren in Latijns-Amerika, Oost-Afrika, Zuidelijk Afrika en het Midden-Oosten. Vanuit deze ‘hubs’ worden onze programma’s aangestuurd.

 • Hivos is ook actief in Nederland. We richten ons op de volgende drie activiteiten:

  Politiek
  We werken wereldwijd samen met moedige mensen die innovatieve oplossingen zoeken voor grensoverschrijdende uitdagingen. Of het nu de klimaatactivist is in Ecuador die vecht voor het behoud van de Amazone of de LHBTIQ+ gemeenschap in Kenia die strijdt voor gelijkheid. Hivos staat naast hen en helpt ze waar mogelijk.Daarnaast proberen we overal ter wereld het beleid van regeringen, bedrijven en internationale organisaties te beïnvloeden. Zo ook in Nederland. Pleitbezorgen heet dat. Vaak gaat het dan om het Nederlands buitenlandbeleid. Want beslissingen die de politiek hier neemt, kunnen wereldwijd effect hebben. Blijf hier op de hoogte van ons werk in Nederland.

  Samenwerkingen
  We werken in Nederland ook samen met verschillende organisaties en steunen evenementen die aansluiten bij onze missie. Zo zijn we al jarenlang partner van de Roze Filmdagen in Amsterdam. Samen zetten we ons in voor acceptatie en zichtbaarheid van diversiteit en zien film als een krachtig middel om daaraan bij te dragen. Ook steunen we het Internationaal Filmfestival Assen om aandacht te vragen voor films die stereotiepe sekse- en genderrollen doorbreken.

  Humanistische Alliantie
  Hivos is lid van de Humanistische Alliantie. Met andere humanistische organisaties zijn we met regelmaat in Nederland op straat te vinden, bijvoorbeeld tijdens de Women’s March of de klimaatmars.

Vragen over doneren

 • Naast een terugkerende donatie (jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal en maandelijks) en een eenmalige donatie kan je ook op andere manieren een bijdrage leveren. Je kan via een periodieke schenking geld doneren met belastingvoordeel, je kan al vanaf 1 procent van je vermogen nalaten, en je kan zelf verschillende acties starten om geld in te zamelen. Voor meer informatie kan je hier terecht.

 • Doneren aan ons werk kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via onze website. Helaas vindt niet iedereen ons op deze manier. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, zetten we ook straatwerving in. Dat doen we op een manier die bij onze organisatie past.

  We werken met betrokken, veelal jonge mensen die op straat het gesprek aangaan over het belang van vrijheid, diversiteit en een inclusieve samenleving. Veel van hen weten uit eigen ervaring wat het betekent om gediscrimineerd en niet geaccepteerd te worden. Zij staan volledig achter onze missie en zijn daarmee echte ambassadeurs van ons werk, iets waar wij enorm trots op zijn.

 • Wanneer een van onze wervers bij jou langs de deur komt, kun je vinden op het wervingsrooster van het CBF. Wanneer je hen op straat tegen komt, kunnen zij zich altijd legitimeren door middel van een pasje met hun naam erop en het logo van Hivos. Daarnaast zijn onze wervers altijd zichtbaar door middel van een regenboog band met ons logo erop.

 • Nee, Hivos collecteert niet. Dat komt met name omdat het via collectes moeilijk is om structurele steun van mensen te krijgen, en juist die steun is zo belangrijk om ons werk te kunnen doen. Je kunt wel heel gemakkelijk een (klein) bedrag overmaken via onze website. We zijn met alle giften blij.

 • Je kunt je bijdrage elk moment opzeggen of wijzigen door te bellen naar 070-3765500. Kies vervolgens optie 1 in het keuzemenu.

 • Nee. Bij Hivos hoef je nooit geld te betalen om op te zeggen. We weten dat er verschillende online diensten worden aangeboden waarmee je – tegen betaling – je donateurschap op kan zeggen. Je kunt dat net zo gemakkelijk zelf doen door ons te bellen op 070-3765500 (keuzemenu optie 1).

 • Een periodieke schenking is een gift die wordt vastgelegd voor 5 jaar bij de belastingdienst. Daardoor is het fiscaal aftrekbaar. Met andere woorden: je krijgt bij je belastingaangifte geld terug over je gedoneerde bedrag. Projecten van Hivos zijn gebaat bij een structurele ondersteuning. Zo weten de moedige mensen ter plekke dat hun initiatieven een toekomst hebben. Dat ze écht een kans krijgen.Hivos structureel steunen kan ook voor jou waardevol zijn.

  Eenmalige giften zijn pas aftrekbaar van de inkomstenbelasting wanneer ze meer dan één procent bedragen van het belastbaar inkomen. Periodieke schenkingen, waarbij vijf jaar of langer eenzelfde bedrag gedoneerd wordt zijn wél volledig aftrekbaar. Voorwaarde daarvoor is dat de schenking vastgelegd wordt in een schriftelijke overeenkomst.

  -  Het RSIN/fiscaal nummer van Hivos is: 0028.68.933.

  -  Een transactienummer is alleen van toepassing op Overeenkomsten Periodieke gift (de z.g. onderhandse aktes: aktes die zonder tussenkomst van een notaris tot stand zijn gekomen).

  Deze overeenkomsten zijn ingegaan op of na 1 januari 2014. Het transactienummer daarvan staat vermeld op de Overeenkomst Periodieke gift waarvan je het origineel van ons retour hebt ontvangen.

  -  Let op: schenkingsakten die zijn opgemaakt door een notaris hebben geen transactie-nummer. Als je bij je belastingaangifte wordt gevraagd om het transactienummer van je periodieke gift in te vullen, dan kun je hier een 0 (nul) noteren.

  De Belastingdienst heeft bevestigd dat een nul ingevoerd mag worden als de overeenkomst geen transactienummer heeft.

 • Hivos ontvangt jaarlijks geld van de Nationale Postcode Loterij en daar zijn we erg blij mee. Wij hopen daarom dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan de loterij. Toch vragen wij je om donateur te blijven. Daarmee behoor je namelijk tot de achterban van Hivos. Zo houden we je direct op de hoogte van ons werk en krijg je met regelmaat een uitnodiging om met ons mee te demonstreren. Hoe meer mensen donateur zijn van Hivos, hoe sterker wij staan.


   

 • Dat kan zeker kloppen! Ben je donateur geworden via een van onze wervers? We bellen nieuwe donateurs altijd na om hen te bedanken en om te controleren of de genoteerde afspraken kloppen (en of onze wervers wel lief zijn geweest 😉).

  Het kan ook zijn dat we je bellen als je ons al langer steunt. We houden onze donateurs graag op de hoogte van ons werk. Soms bellen we je om te vragen om een extra bijdrage. Dit doen we maximaal één keer per jaar.

  Benieuwd of wij je gebeld hebben? Wij bellen met de volgende telefoonnummers:
  070 3765500, 070 2174220, 070 2174221, 070 7001720, 070 2079206, 070 8912889, 06 29814804 & 085 0659746.

  Wil je ons bellen? Bel dan naar 070 3765500.

Vragen over verantwoording

 • Hivos komt op verschillende manieren aan inkomsten. Het grootste gedeelte van het geld dat wij uitgeven komt van overheden. We bedenken innovatieve programma’s om bijvoorbeeld LHBTIQ+ gemeenschappen te versterken of mensenrechtenactivisten online te beschermen. Deze voorstellen dienen we vervolgens in bij een overheid – vaak het Ministerie van Buitenlandse Zaken van bijvoorbeeld de Nederlandse of Zweedse overheid. Op onze internationale website is per programma te zien welke instelling de financiering verzorgt.

  Een ander deel van onze inkomsten komt van onze donateurs in Nederland en de Nationale Postcode Loterij. En dat is voor ons van cruciaal belang. Dit geld gebruiken we waar ’t op een specifiek moment het hardst nodig is. Een voorbeeld is het Solidariteitsfonds waarmee we vrouwelijke ondernemers in Afrika en Azië tijdens de coronacrisis gesteund hebben. Ook het Bessy Ferrera Fonds, waarmee we LHBTIQ+ activisten in nood kunnen helpen, hebben we dankzij steun van onze donateurs kunnen starten.

 • 90 procent van het geld dat wij ophalen gaat direct naar onze programma’s. 10 procent is bestemd voor beheer en administratie om onze organisatie draaiende te houden. Denk aan onze fysieke kantoren, HR en financiële administratie. Maar ook het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve programmavoorstellen om onze missie te realiseren valt daaronder.

  Aan welke thema’s wij ons geld uitgeven, is te vinden in het jaarverslag.

 • Hivos blijft vanzelfsprekend ruimschoots binnen de kaders die zijn gesteld. We volgen de ‘Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties’ van Goede Doelen Nederland en de Wet normering topinkomens (WNT). Hoeveel onze directeur nu verdient, is te lezen in ons jaarverslag.

 • Hivos is een ANBI instelling en een door het CBF erkend goed doel.

  Omdat Hivos bij de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI instelling kunnen schenkingen geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht worden op het belastbaar inkomen. Hier zitten verschillende voorwaarden aan. Een onderdeel daarvan is transparantie over inkomsten en uitgaven. Meer hierover is te vinden in ons jaarverslag. Daar is ook informatie te vinden over de door Hivos behaalde resultaten, onze organisatiestructuur, ons beleid op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen en onze jaarcijfers.

  Daarnaast is Hivos een door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend goed doel. Als onderdeel van de erkenningsnormen van het CBF publiceren wij op deze pagina belangrijke algemene informatie over Hivos.

 • Als mensenrechtenorganisatie staan diversiteit, inclusie en een zo klein mogelijke impact op ons klimaat als vanzelfsprekend hoog op onze agenda. Sterker nog, het is de kern van ons werk. Om als organisatie het goede voorbeeld geven, hebben we verschillende maatregelen genomen:

  1. Ons safeguarding-beleid bestaat uit een breed scala aan beleidsmaatregelen, procedures en activiteiten die het welzijn verzekeren van ons personeel, collega’s van partnerorganisaties en de mensen waarmee wij door ons in werk in contact komen. Daar hoort onder andere bij: een integriteitsbeleid, een beleid tegen seksuele intimidatie, een gedragscode en een klokkenluider- en klachtenprocedure. Omdat wij een internationale organisatie zijn, zijn alle documenten in het Engels te vinden op hivos.org.

  2. Gendergelijkwaardigheid, diversiteit en inclusiviteit (GEDI) staan centraal in onze visie en missie. Hivos heeft dan een uitgebreide GEDI-strategie die als doel heeft ervoor te zorgen dat al onze programma’s bijdragen aan gendergelijkwaardigheid, diversiteit en inclusiviteit én dat we een inclusief en divers personeelsbestand houden.

  3. Klimaatrechtvaardigheid betekent dat ook wij kijken naar onze eigen ecologische voetafdruk. En dat gaat voor een internationale organisatie als Hivos vooral om het aantal vluchten. In ons strategisch kompas hebben afgesproken dat aantal in 2021 met 40 procent te verminderen ten opzichte van het jaar voor de coronapandemie (2019). In 2022 streven we naar een verdere reductie van vliegbewegingen.

 • Hivos heeft als doel een transparante organisatie te zijn die zich kenmerkt door hoogwaardige diensten en verantwoorde, duurzame programma’s.

  Ongepast gedrag in of door onze organisatie accepteren wij nooit. Een werkklimaat dat wordt gekenmerkt door openheid, betrokkenheid, vertrouwen en de mogelijkheid helemaal jezelf te kunnen zijn is essentieel voor onze medewerkers en onze organisatie. Er is evenmin plaats voor pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Daarom zijn alle Hivos-medewerkers verplicht zich te houden aan de gemeenschappelijke maatschappelijke normen en waarden zoals vastgelegd in onze gedragscode, ondertekend door iedereen die voor Hivos werkt, ook via samenwerkingsverbanden.

  Hivos streeft ook naar het handhaven van de hoogste normen van financieel beheer en verantwoording. We tolereren daarom geen enkele vorm van corruptie, diefstal, fraude of oneerlijkheid.

  Om dit te bereiken hebben we een safeguarding-beleid ontwikkeld dat bestaat uit een breed scala aan beleidsmaatregelen, procedures en activiteiten die het welzijn verzekeren van ons personeel, collega’s van partnerorganisaties en de mensen waarmee wij door ons in werk in contact komen. Daar hoort onder andere bij: een integriteitsbeleid, een beleid tegen seksuele intimidatie en een gedragscode. Omdat wij een internationale organisatie zijn, zijn alle documenten in het Engels te vinden op hivos.org.

  Mogelijke schendingen van integriteit door Hivos, onze medewerkers of de mensen en organisaties waar wij mee samenwerken zijn niet alleen door beleid te voorkomen. Daarom hebben wij gedragscodes, een vertrouwenspersoon (intern en extern) en hebben we een uitgebreide klokkenluider en klachtenprocedure. Mochten er klachten binnenkomen dan worden die met nauwkeurigheid en prioriteit behandeld.

  Hivos maakt gebruik van een onafhankelijke, externe service, SeeHearSpeakUp, waar je klachten anoniem kunt melden.

Vragen over privacy

 • Hivos verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om.

  We dragen zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van de systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Voor zover Hivos voor de administratie, de fondsenwerving en de informatieverstrekking gebruik maakt van dienstverleners zijn het gebruik van de gegevens en de bescherming door deze partijen vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

  Je gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan andere derde partijen, tenzij Hivos wettelijk verplicht is tot het verstrekken van deze gegevens.

  Lees meer in onze privacyverklaring.

 • Heb je het idee dat Hivos niet in overeenstemming met privacy-wetgeving handelt of heb je vragen of opmerkingen over dit beleid, neem dan contact op met donateurs@hivos.org.


   

Overige vragen

 • Voor nieuws over onze campagnes en werk, kun je je aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief. Drie keer per jaar verschijnt ook ons magazine, de People Unlimited Post. Als je die wil ontvangen, kun je een mail sturen naar donateurs@hivos.nl.

 • Wil je geen mails en acties meer ontvangen? In de mails die je ontvangt staat een linkje waarmee je zich kunt afmelden. Je kunt ook een mail sturen naar donateurs@hivos.nl.

 • Open sollicitaties (ook voor stageplekken) kunnen we helaas niet in behandeling nemen. De reden daarvoor is dat de meeste collega’s werken in de landen waar we onze programma’s uitvoeren. Onze lokale kantoren verzorgen dan ook zelf de sollicitatieprocedures.

  Alleen sollicitaties die worden verstuurd als reactie op actuele vacatures worden verwerkt. Een actueel overzicht vind je op hivos.org.

 • Helaas nemen we geen opdrachten aan als die voor ons werk niet nodig zijn. Onze programmamedewerkers besteden hun tijd zo veel mogelijk aan de projecten die we uitvoeren. En omdat goede begeleiding van een stageopdracht veel tijd vraagt, kunnen we dat niet structureel doen. Wanneer er op een afdeling behoefte is aan een onderzoek zal de afdeling dit als vacature vermelden op onze website. In dat geval vinden we het natuurlijk geweldig wanneer je daarop reageert!

 • Het is niet mogelijk om bij Hivos een eigen project in te dienen. De partners waar wij mee samenwerken worden door onze collega’s in de regio nauwkeurig geselecteerd. Een belangrijke afweging daarbij is de mogelijkheid een netwerk te bouwen van organisaties die werken aan hetzelfde doel. Zo kunnen we zo effectief mogelijk te werk gaan en zorgen van verandering op de lange termijn. Dat maakt het tevens dus heel erg moeilijk om losse projecten te steunen.

 • Wat leuk dat je met ons de straat op wil voor zaken die jij belangrijk vindt! Natuurlijk vinden wij het geweldig als mensen met ons mee lopen tijdens bijvoorbeeld de Klimaatmars of de Pride Walk. Actuele oproepen worden gedeeld in onze nieuwsbrief. Daar kan je dan op reageren. Dan krijg je informatie van ons waar je naar toe kan komen en word je opgevangen door een van onze collega's. Abonneer je hier op de nieuwsbrief.

 • Wat geweldig dat je geld wil inzamelen voor ons door zelf een actie te organiseren. Op onze pagina Kom in actie vind je verschillende manieren om dat te doen. Ook kan je contact met ons opnemen als je zelf een ander leuk idee hebt. We denken graag met je mee!


   

 • Wij werken niet met vrijwilligers. Wil je toch graag wat betekenen voor het werk van Hivos. Hier vind je meer over wat je allemaal kunt doen.