Hivos - People Unlimited website

Header image
Edwin Huizing, Algemeen Directeur Hivos
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Vrijheid kost ook geld

Column van Edwin Huizing, directeur Hivos

Het kabinet spreekt uit hoe belangrijk het is, 75 jaar na de bevrijding van Nederland, om mondiaal te staan voor waarden als vrijheid, democratie en rechtstaat. Hivos roept het kabinet op de daad bij het woord te voegen en budget vrij te maken voor ontwikkelingssamenwerking en diplomatie ten gunste van mensenrechten en duurzame ontwikkeling wereldwijd. Dat is broodnodig om internationale uitdagingen als klimaatverandering, mondiale ongelijkheid en toenemende repressie op kritische burgers te kunnen adresseren.

Het is een voorrecht om in een land te kunnen leven waar mensen zich veilig kunnen voelen, aldus koning Willem-Alexander in de troonrede. Hivos staat dagelijks naast mensen die zich niet veilig voelen in hun land terwijl ze opkomen voor vrijheid, democratie en rechtstaat. De ruimte voor burgers om op te komen voor die waarden staat echter onder grote druk, net als de (internationale) organisaties die deze waarden moeten beschermen. Het kabinet zou dan ook moeten investeren in mensen en hun organisaties die strijden voor deze waarden.

Investeren in vrijheid en democratie

Het kabinet maakt de keuze om Nederland in 2050 klimaatneutraal te maken en de ambities in het klimaatakkoord zijn helder. Maar, het klimaat stopt niet bij de grens. In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) is afgesproken dat rijke landen $100 miljard per jaar investeren om arme landen te helpen om te gaan met gevolgen van klimaatverandering. De Algemene Rekenkamer heeft berekend dat de ‘fair share’ van Nederland €1,25 miljard per jaar bedraagt. Nederland zou zich in moeten zetten dat ‘eerlijke deel’ te halen.

Gezien de mondiale uitdagingen waar we voor staan, de verwevenheid en afhankelijkheid van Nederland met de wereld en de wens van de regering om te staan voor vrijheid en democratie is het niet te begrijpen dat in een periode van overvloed op de rijksbegroting er vrijwel geen additioneel budget wordt vrijmaakt voor het buitenlandbeleid.